Jelentkezési-lap

UTAZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészről az Istria 94-Tours Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság,/1066 Budapest, Mozsár u. 6/ tel.: 302-6555, fax: 475-0227, E-mail: istria@istria.hu, eng..sz.: MKEH: R-1978/2000.,adószám: 11945596-2-42 ügyeleti szám: 06-20-9215-332/, mint Utazásszervező,továbbiakban: Utazásszervező, másrészről a jelentkezési lapon feltűntetett megrendelő /k/, továbbiakban: Utas /ok/ között az alábbi feltételekkel. Ez a részletes utazási szerződés a Ptk. 415.-416 paragrafusa, valamint a 281/2008. /XI. 28./ Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, ill. aláírás előtt alaposan tanulmányozza át.

1. Az Utazásszervező minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot /továbbiakban: tájékoztató/ tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az utazás, a tartózkodás, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét, és egyéb fontos információkat. Az interneten való közzététel is tájékoztatónak minősül. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Utazásszervező írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.
2. Az Utazásszervező által átadott minden katalógus, egyedi tájékoztató, programismertetés a jelen szerződés mellékletét képezi, az 1. pont szerinti tájékoztatónak minősül, amelyet a szerződés elidegeníthetetlen részének kell tekinteni.
3. Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező utazási szerződésében, tájékoztatójában és bármely más e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott, vagy az interneten közzétett utazási feltételeket megismerte, azokat a jelentkezési lap aláírásával, vagy a megrendelő lap kitöltésével és e-mail-en, faxon, vagy postán történő elküldésével, az előleg befizetésével elfogadja. A szerződés az utas és az Utazásszervező iroda között csak akkor lép életbe, amikor a Közvetítő iroda átutalta a teljes részvételi díjat az Utazásszervező számlájára. Utazásszervező a számla határidőben történő kiegyenlítésének elmulasztása esetén az utazási szerződést érvénytelennek tekinti és erről a Közvetítőt és az Utast is értesíti.
4. Az Utazásszervező utazásaira történő jelentkezés feltétele: a jelentkezési lap kitöltése, az előleg befizetése, a szerződés aláírása, vagy e-mailen történő jelentkezési lap továbbítása, az Utasnak történő átadása, vagy a szolgáltatások e-mailen, faxon történt visszaigazolása.
1. Az Utazásszervező a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik.
2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik , hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben , vagy adóalanyként, de saját nevében és javára /azaz utasként/ veszi igénybe. A változásra az áfatörvény előírásai miatt került sor.
5. Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a részvételi díj / egyedi megrendelésnél az irányár/ 40%-a. A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplő külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Az előleg és a teljes részvételi díj befizetése esetén az Utazásszervező garantálja, hogy a lefoglalt férőhelyet másnak nem értékesíti.
6. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Utazásszervező az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a szállást más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése végett haladéktalanul lemondani.
7. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költséget, szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjban nem szerepel a vízumköltség, a biztosítás, üdülőhelyi díj, bejelentkezési díj, kezelési költség. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, vízum és vám-rendelkezések betartásáért az Utas maga felel.
- Az utazásszervező fenntartja a jogot, hogy elsősorban a lemondások elkerülése érdekében a tervezett indulást megelőző 20 napon belül kedvezményes részvételi díjat állapítson meg. A kedvezményes díj érvényesítését a korábban szerződést kötött utasok nem igényelhetik.
8. Az Utazásszervező az utazás részvételi díját bel-, vagy külföldi hatósági ár-, devizaárfolyam, közlekedési költségek díjszabási árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti, erről az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas az erről átvett értesítés keltétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat és ez esetben az Utazásszervező a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti.
9. Az Utazásszervező a jelen általános szerződési feltételekben /20 fő/, minibusz esetén / 10 fő/, vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal - vagy a tájékoztatóban közzé tett más időpontban - a szerződéstől, írásban tett nyilatkozatban elállhat. Az elállás joga az Utazásszervezőt akkor is megilleti, ha az utazás célja szerinti, vagy tranzit országokban a szerződéskötéskor előre nem látható és az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmények / politikai zavargások, sztrájkok, elháríthatatlan természeti csapások, vis major okok/ az utazás megvalósítását veszélyeztetik. Ha az Utazásszervező a szerződéstől eláll:
0. Az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást, vagy ugyanazt a szolgáltatást ajánlja fel más időpontban. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű az Utazásszervező a különbözetet visszatéríti. Az Utazásszervező erről írásban értesíti az Utast, aki 3 napon belül döntését köteles írásban közölni.
1. Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a befizetett teljes részvételi díj visszafizetését és a díj után járó, a mindenkori Ptk. szerinti éves késedelmi kamat időarányos részének megfizetésére tarthat igényt.
10. Ha az Utazásszervező az utazási ajánlatát / időpont, időtartam, részvételi díj, program / a szerződéskötést követően lényegesen megváltoztatta, az Utas a változás közlésétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat. Ezen okból történő elállás esetén a jelen szerződés 9.1. és 9.2. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni.
11. Az Utas, ha nem a 8. és 9. pontokban megjelölt okok miatt mondja le az utazását, 45 nappal az utazás tervezett megkezdése előtt költségtérítés és indoklás nélkül megteheti. Az utas 45 napon belüli lemondás esetén köteles az Istria 94-Tours részére átalány-kártérítést fizetni, - kivételt képez az orvosi igazolással igazolt betegség illetve haláleset horvátországi utazások esetén, a szálláshellyel történt egyeztetés és engedélyezés esetén-, melynek mértéke a meghirdetett részvételi díj százalékában – az elállás időpontjától függően –az alábbiak szerint alakul:
45 napon kívül 3.000.-Ft/foglalás
45-36 napig 10%
36-20 napig 30%
19-10 napig 40%
9.-6. napig 80%
5 napon belüli elállás esetén 100 %
Az utazáson való meg nem jelenés esetén az ÁFA-val csökkentett teljes részvételi díjat kell megfizetnie. A költségtérítést az Utazásszervező a befizetett összegből jogosult levonni.
Név változtatása elkészült foglalás után: 3.000.-Ft/módosítás.
12. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvétel jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak írásban az Utazásszervező beleegyezésével lehetséges, a költségek megtérítése mellett.
13. Az Utazásszervező a szolgáltatások teljesítéséért felelősséggel tartozik.
0. Ha az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.
1. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyv felvételét kezdeményezni, és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni, végső esetben köteles a segélytelefont használni, a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az Utas a nem szerződésszerű / hibás, hiányos/ teljesítésből származó igényeit a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős. Nem megfelelően teljesített szolgáltatás esetén, a felvett jegyzőkönyv alapján az Utazásszervező köteles a részvételi díjat arányosan csökkenteni. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
14. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült bármely más okból nem vett igénybe.
15. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem foganatosíthat.
16. Az utazás során az Utas által 3.személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
17. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, egészségügyi és egyéb előírásokat betartani. Ezeknek elmulasztásából, vagy megszegéséből eredő többletköltségek, károk az Utast terhelik.
18. Az utazásokra vonatkozóan az utazás megkezdése előtt köthető utasbiztosítást , a részvételi díj nem tartalmazza. Feltételekről, díjakról irodánkban kaphat részletes felvilágosítást.
19. Az utazásszervező a számára előírt vagyoni biztosítékra az Union Biztosító Zrt-vel kötött szerződést.
20. Az Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 7 nappal - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor - írásban tájékoztatja az Utast a helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat.
21. Programajánlatunkban szereplő országokba magyar állampolgárok részére-vízum és védőoltás nem szükséges, hazánktól eltérő egészségügyi szabályok és feltételek nincsenek. . Külföldi állampolgár a rá vonatkozó szabályokról az adott ország nagykövetségén kaphat tájékoztatást.
22. Fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen történik.
23. A jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.
24. Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a hatáskörileg illetékes bíróságok illetékességének.
25. Az extrémsport túrákon (viaferrata és gyalogtúrák) az utas saját elhatározásából és önként vesz részt. Vállalja, hogy a kötelező oktatáson részt vesz, a túrán kötelező biztonsági szabályokat betartja és követi a túravezetők utasításait, amit a túra indulása előtt aláírásával is megerősít. Kijelenti, hogy nem rendelkezik olyan egészségügyi problémával és/vagy idült betegséggel, ami a túrán való részvételt kizárná (tartós alacsony és magas vérnyomás, tériszony, szédülés, szív és légzési problémák stb.). A túra nehézségi fokát megértette és elfogadja, hogy a túrán csak érvényes extrémsport biztosítással vehet részt. Amennyiben a szervezők úgy ítélik meg, hogy az időjárás nem teszi lehetővé a túrát, az egy pót időpontban kerül megrendezésre. Ebben az esetben a jelentkező 3 munkanapon belül írásos formában lemondhatja a túrát és visszakapja a befizetett részvételi díjat. Lemondás elmulasztása a túrán való részvétel elfogadását jelenti és ebben az esetben az általános lemondási feltételek lépnek életbe. Több időpont kijelölésére nincs lehetőség. A szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben előre nem látható esemény következne be, a túra programon előzetesen ill. a túra időtartama alatt változtassanak.
26. Az EURO ingadozása miatt árainkat csak 300 ft/EURO árfolyamig tudjuk tartani. Ha az árfolyam az indulást megelőző 2 hétben 300 ft/EURO fölé emelkedik a részvételi díjat, ennek megfelelően módosítani vagyunk kénytelenek.

A feltételeket elfogadom!